Aktuelle ytringer-her kommenterer jeg regelmessig aktuelle saker fra media

Halvtårsregnskap 2022– Bech Consulting

Utfordringer ved halvtårsoppgjør! Fredag 1. juli 2022

Når halvtårsregnskapet er oppgjort for enkeltpersonforetaket Bech Consulting har foretaket hatt 12692,98 kroner i inntekter og 17373,13 i utgifter, med et underskudd på driften på 4679,13. Den lave omsetningen og underskudd skyldes lav oppdragsmengde det første halvåret i 2022, der krisestemningen med stengingen av deler av norsk næringsliv har preget omsetningen de siste to årene. Pga. noe mere utgifter som reisevirksomhet etter koronanedstegningen og hjemmekontor har foretaket likevel klart å sikre driften i første halvår. Andre halvår må det arbeides med inntektssiden da foretaket har utgifter til leie og drift. Spesielt annonsesalget trenger foretaket kundenes hjelp til å lykkes med, avslutter daglig leder Tommy Bech i en kommentar.

Nittedal 05. juli 2022

17.of  may 2022, copyright www.tommyrbe.com

 

Liberty, egalitè and fraternite, in an Norwegian way!

Dear reader. If you are not aware of the history of Norway, the Norwegian state was under Danish rule until 1814 and after the Kieltreaty 112 electives made an new constitution at Eidsvoll the 17. Of may 1814, which is the Norwegian constitution today, with ideas from the US, French, Swedish, Massachutes and Spanish constitutions. Norway was given to Sweden after the Napoleon war with roots from the congress in Vienna, and was under an Swedish-Norwegian King from 1814 to 1905 until we came under an elected danish Prince which became Norwegian King again in 1905, even under the occupation years from 9. april 1940 until 8. of may 1945, where the King and his familiy where transported under military protection to London and the US. Norway is still an constitutional monarchy today, and Norwegians are celebrating this day all around the world on 17. Of may, evry year. Norway celebrates this day without military parades, but with children parades and flags, ice cream and hot-dogs, escpecially on the Oslo`s main street, Karl Johan, unforward too the Castle, where the royal familiy salutes the children in Bjørnstjerne Bjørnsons spirit, since its 152 years ago the first children parade in 1870 from Akershus castle. Hipp-Hipp, Hurra for 17. mai!

 

Foto Familien Bech, 17. of may 2022

Tommy R. Bech is decorated with NATO`s medal for Kosovo campaign, Nimjegen medal, and the Norwegian armies «marsjmerket» and FN-marsjen medal 2 times and are educated Bachelor in Chriminology, Certificate in Irish Politics, Postraduate Certificate in Business Administration etc.

17.mai 2022, bilde tatt av familien Bech

 


Mange hevder at vi nå er inne i den mest anspente situasjonen for freden siden andre verdenskrig. Det er jeg usikker på, men det er helt sikkert at for Norge gjennom EØS mener jeg at EU er en garantist for fred og stabilitet i hele regionen med sine prosjekter og samarbeid. Som et supplement til NATO

Statsvitenskapen viser at demokratier som handler har mindre sannsynlighet for å gå til krig med hverandre.

Skulle Russland invadere Ukraina er staten ikke medlem av NATO og vil ikke utløse den kollektive forsvarsforpliktelsen etter artikkel-5. Men et slikt brudd på folkeretten vil selvsagt bli fordømt av de vestlige demokratier og skape en mere anspent situasjon mellom statene.Det er viktig å lytte til de utenrikspolitikerne som sier Nei til populisme.

Rødt sin leder har hevdet at Norge bruker for mye penger på fredsdiplomati fra Stortingets talerstol.

Dette er en Trumpaktig agitasjon. Norge har tradisjon for å delta aktivt for freden, militært og politisk.

Det er prisverdig at Regjering gjør fredsfremstøt overfor Taliban, da et ethvert fremstøt for å sikre fredelige løsninger må berømmes.

Norge burde delta fullt og helt i fellesskapet. Som medlem av Europabevegelsen Romerike anbefaler jeg alle som er interessert i EU-saken å melde seg inn i Europabevegelsen, da et fullverdig medlemskap ville gi oss bedre påvirkning i fellesskapet. Samtidig er Europabevegelsen en garantist for fortsatt EØS medlemskap for Norge, som næringslivet etterspør.

 I kommunestyrets møte den 14. februar 2022 skal bygdas øverste folkevalgte organ behandle PWC rapporten om kommunens varsel og siktelse mot tidligere ordfører. Det er en stor og viktig sak, der menneskelige hensyn må tas, da ingen er skyldig før det er bevist i rettsstaten Norge og alle hensyn må tas før man får straff om rettsstaten mener en er berettiget til det. Det er staten som har ansvar for å bevise at en har gjort noe i strid med straffeloven og alle tiltalte har krav på et godt forsvar. Uskyldspresumjon (av latin: in dubio pro reo) er et grunnleggende rettsprinsipp om at man er uskyldig inntil man er endelig dømt i en straffesak og grunnlovsfestet i Norge.  Uskyldspresumpsjonen er nærmere formulert i FNs Verdenserklæring artikkel 11 nr. 1. Bestemmelsen lyder som følger, i norsk oversettelse:

«Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.»

Grunnloven § 96 annet ledd bestemmer derfor at "Enhver har rett til å bli ansett som uskyldig inntil skyld er bevist etter loven". Det samme følger av menneskerettighetskonvensjonens art 6 (2). Bestemmelsen ble tatt inn i Grunnloven under grunnlovsreformen i 2014, og det heter i begrunnelsen (Dok 16 (2011-2012)): "Formuleringen vil i stedet oppsummere i én setning de ulike sidene ved uskyldspresumpsjonen, herunder særlig at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode. Slik vil denne enkle setningen kunne bidra til å befeste et særlig viktig rettsstatsprinsipp i Grunnloven." (Kilde Wikipedia).

Det er mange læringspunkter for kommunen vår i rapporten, spesielt når man i lang tid har vært opptatt av etiske og juridske spilleregler for de folkevalgte og ansatte, etter påtrykk fra Kommuneadvokaten. Som PWC komkluderer i rapporten, vil Thorkildsen ha mulighet til å fremme erstatningskrav mot kommunen om hun blir frikjent. Det gjenstår å se hva lagmannsretten kommer frem til.

Dette innlegget er skrevet av undertegnede som privatperson bosatt  i Nittedal. Som utdannet kriminolog bachelor og som opptatt av rettssikkerhet. Ikke som medlem av Nittedal Høyre eller valgt meddommer til Tingretten på Romerike og Glåmdalen (selv om jeg selvsagt ikke har hatt noe med denne saken å gjøre).

Som innbygger er jeg opptatt av at det skal være likhet for loven. Det de samme regler skal gjelde for folkevalgte toppolitkere med god lønn vs. Vanlige innbyggere som ikke får disse godene fra kommunen. Når man kan bli dømt for bedrageri for småsummer fra NAV og hengt ut i lokalmedia for dette, må samme spilleregler gjelde for politikere. Samtidig skal ingen forhåndsdømme. NRK meldte før jul at ankesaken skal opp i Eidsivating Lagmannsrett 31. mai. Da blir det spennende å se hva retten kommer frem til. Jeg er sikker på at den vil komme frem til et resultat som står seg juridisk og at alle må rette seg etter rettens konklusjoner, uansett hvilke empatier eller antipatier man har, da det er lett å føle med en ordfører fra Arbeiderpartiet som har opplevd mye mediepress i saken anledning

Nyeste kommentarer

27.09 | 10:33

Hurtiglånstilbud fra € 100 000,00 til € 50 000 000,00 bare på 2 %.

Kontakt firmaets e-post: chrisbrown_chrs@yahoo.com for mer informasjon.

...
26.08 | 15:18

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedrifter til personlige lån eller lange eller korte løpetider med gunstige renter (2%). Vår låneprosess er veldig rask og pålitelig med garantier. For mer informasjon om våre tjenes

...
25.08 | 14:32

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedrifter til personlige lån eller lang eller kort løpetid med gunstige renter (2%). Vår låneprosess er veldig rask og pålitelig med garantier. For mer informasjon om våre tjenester,

...
19.08 | 20:31

Vi tilbyr lån og finansielle tjenester av alle slag. Våre lån veldig fra bedrifter til personlige lån eller lang eller kort løpetid med gunstige renter (2%). Vår låneprosess er veldig rask og pålitelig med garantier. For mer informasjon om våre tjenester,

...