Aktuelle ytringer-her kommenterer jeg regelmessig aktuelle saker fra media

Frykten for Schengen!

EU motstanderne sier ofte at mafiavirksomhet har fått en godt fotfeste i Norge etter at vi tiltrådte samarbeidet i 2001 Schengen. Litt historikk om hva avtalen egentlig innebærer, viser at det er feil. I 1985, ble et viktig møte holdt i den lille byen Schengen i Luxembourg. Tyskland, Frankrike og Benelux landene møttes for å signere den såkalte Schengen avtalen, med formål å etablere en passfrihet mellom landene, og som et kontrolltiltak, felles grensekontroll mot tredjeland. Økt politisamarbeid for å balansere passfriheten ble også etablert.

I 1990 møttes de fem landene igjen i Schengen, for å signere en implementeringskonvensjon. Norge og Island, selv om de er utenfor unionen, ble assosierte medlemmer, og i 2001 var Schengen operasjonelt i 15 medlemsland. Storbritannia og Island vil beholde sin egen nasjonale grensekontroll. Samarbeidet er i dag utviklet til å omfatte 26 land i Europa. Passfriheten er den viktigste delen av avtalen, men kritikken mot avtalen, fra motstanderne har blant annet gått på bruken av Schengen Informasjons system, en felles database i Strasbourg, som blir hevdet kan misbrukes til ulovlig politisk overvåkning. Hver stat har også et Sirene kontor, med ansvar for å administrere Schengen. Dette systemet har ingenting med Europol Computer system å gjøre, da dette faktisk arbeider mot alvorlig organisert kriminalitet og ble operasjonelt i 1999.

Halvtårsregnskap; Pr. 1.8. 2019 er inntektene 13518,86, utgifter 16645,86 og resultatet -3126,93. Dette betyr at foretaket må arbeide med inntektssiden høsten 2019, da utgiftene er holdt ved et minimum, sier daglig leder Tommy Bech i en kommetar. Målet er at Bech Consulting skal ha et skattemessig overskudd ved årsavslutning.

I siste møtet før sommerferien, imorgen kveld, skal Nittedal kommune blandt annet behandle en sak om Veteranplan for kommunen, Rådmannen anbefaler saken vedtatt, og som det står i innstillingen;

"De siste årene er det fra myndighetenes side viet økt oppmerksomhet til veteraner
gjennom stortingsmelding, og handlings- og oppfølgingsplaner fra regjeringen. En
veteran defineres som en norsk statsborger som har deltatt eller deltar i
fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende innsats i andre land fra utenriks, justis- og forsvarssektoren."

Etter min mening er det nå viktig at kommunene og myndighetene tar veteranenes leve-og arbeidsvilkår på alvor. Det trengs. Mange har behov etter internasjonal tjeneste og møter ofte stengte dører. Tall fra NVIO viser at 53 kommunale planer er vedtatt, det er opprettet 52 veterankontakter og 70 veterankontakter er på vei. Det er bare å ønske arbeidet velkommen!

 

 

Resultatene fra EU-valget har nå kommet og vil bli tolket av «tallknusere», verden over. De Grønnes fremgang er stor, spesielt i Tyskland, samt at «Brexit» partiet går sterkt frem og de Konservative sterkt tilbake i "UK" er kanskje det man sitter igjen med av hovedinntrykk. Det har gått en nei til EU som overnasjonalt styringsorgan, nei til autoriteter og gamle løsninger og ja til miljø og populisme i hele Europa. Det skal vi som driver politikk i Norge ta inn over oss og tolke for å finne årsaker, samt håndtere foran vårt lokalvalg. Tendensene fra tidligere valg i EU og USA er at populister som lover enkle løsninger og sier at de kjemper mot det etablerte til beste for vanlige folk, vinner frem. Se bare på «Brexit Farage» og Donald Trump i USA. Dette betyr ikke at denne vinden må komme i lokalvalget i Norge. Etablerte seriøse partier som Høyre og AP, kan gjøre det godt også i år, dersom man ikke taper hodet, men kommuniserer seriøst og møter populistiske tendenser med saklige argumenter. Det partiet som antagelig ligger ann til å  gjøre et brakvalg i Norge under lokalvalget er de Grønne, som hadde lokalvalg i høst. Men foreløpig har de hatt mulighet til å slippe unna med mange utspill om klima og miljø, som det er bred enighet om er menneskeskapt og skal håndteres nå, av dagens politikere for fremtidens generasjoners beste. Foreløpig har vi hørt lite eller ingenting om partiets resterende politikk. Hva mener de om EU, skatt, forsvar og utenrikspolitikk? Som Høyremann vet jeg at miljøsaken har stått i fokus for Høyre siden Unge Høyre tok opp saken på 70 tallet. Derfor er det feil å hevde at det er nytt at politikerne ikke har gjort noe før nå. Miljøproblemene kan ikke løses alene av Norge. Vi må samarbeide i internasjonale organisasjoner som EU for å nå våre mål. Derfor har nei til EØS partiene mye å svare for. Lykke til i valget og fortsatt god førsommertid! PS! Dette er tidlige kommentarer skrevet av bloggeren, dagen etter valget.

 

Det neste Europaparlamentsvalget er 23.-26. mai 2019. Hvert femte år velger EU-borgere hvem de ønsker skal representere dem i Europaparlamentet, på samme måte som vi velger hvem som skal representere oss i nasjonale valg her i Norge. Representantene er direktevalgte, og skal representere og forsvare innbyggernes interesser i EU. Hvordan valget vil gå er det få som vet, men det er del indikasjoner som kan angi hva slags retning valget vil ta. Ekstreme krefter vil forhåpentligvis ikke vinne frem, men tilbakegangen for de store partiene Labour og Conservatives i lokalvalget i Storbritannia kan kanskje være en indikasjon på at velgerne er lei av alt maset rundt Brexit. Valget i Spania viste også en rød vind.

Alle partier som mottar mange nok stemmer etter landets nasjonale regler, vanligvis ved forholdstallsvalg nasjonalt, blir representert i Europaparlamentet. Parlamentsmedlemmer sitter i politiske grupperinger - de er ikke organisert etter nasjonalitet, men etter politisk tilhørighet. For å danne en politisk gruppering er man avhengig av å ha 25 medlemmer som sammen representerer minst en fjerdedel av medlemsstatene. Europaparlamentet er kontinentets største folkevalgte forsamling. Det blir derfor spennende å følge med fra sidelinjen om hvem som vinner frem med sin argumentasjon. Selv om Norge ikke er med. Det er vi forhåpentligvis ved neste korsvei. Høyre er det eneste partiet som har klart programfestet at partiet er for et fullverdig norsk medlemskap.

Kilder; NHO Europanytt, 3. mai og Høyres prinsipprogram

Nyeste kommentarer

27.01 | 19:15

Takk for gode innspill. Hilsen Tommy

...
27.01 | 10:24

Tommy! Dette var mange gode og brede tanker. Analysen ser ut til å stemme godt med vår tid. Jfr. Alle de unge svenske forfattere som ser ut til å klare å ?

...
03.08 | 14:58
Ja til samarbeid! har mottatt 1
01.08 | 15:20
Resultat pr. 1.8.2019 har mottatt 1