Aktuelle ytringer-her kommenterer jeg regelmessig aktuelle saker fra media

Handlingsreglen;

I den politiske debatten hører man ofte om handlingsreglen i forhold til hvor mye staten kan bruke av oljepengene til forbruk. Mange vet kanskje ikke helt hva den innebærer med Tore Hansen definerte dette i «Det kollektive grunnlaget for indivduell bistand» av 2016 som; noe som ble foreslått av regjeringen Stoltenberg i 2001 og som danner hovedretningslinjene for bruk av petrolumsinntektene i statens budsjettpolitikk. I følge disse retningslinjene, som fikk flertall fra et klart tverrpolitisk flertall i Stortinget, skal inntektene fra nasjonens oljeformue fases inn i økonomien-og i «takt med utviklingen i forventet realavkastning av Statens pensjonsfond utland ((SPU).» Formålet med handlingsreglen er å stablisere produksjon og sysselsetting i landet, samt å stabilisere markedet for norske kroner. Handlingsreglen innebærer også at selve fondskapitalen skal skjermes. Det er utelukkende avkastningene av kapitalen som kan nyttes i statsbudsjettet. Forfatteren hadde dette fra Finansdepartementet og iI Meld. St. 29 (2016-2017) Perspektivmeldingen 2017 ble forventet realavkastning i Statens pensjonsfond utland nedjustert til 3 prosent, mot tidligere 4 prosent. Et samlet Storting sluttet seg til dette. Oljefondet ble opprettet i 1990. For 2020 ligger bruken av oljeinntekter over den forventede realavkastningen av fondet. Det skyldes først og fremst de omfattende økonomiske tiltakene som er iverksatt i forbindelse med koronapandemien. Det har variert hvor mye regjeringen har tatt ut av oljefondet inn i statsbudsjettet og noen år har staten overført av penger staten har til overs inn i oljefondet, men det er liten tvil om fondet gir oss alle økonomisk trygghet og sikkerhet for statens finanser, også i en vanskelig tid for landet.

 

Serien Atlantic Crossing er ikke historiefortelling slik vi er vant med i historiebøkene, men en dramatisering av fakta. Derfor har den provosert mange.

Det har i den senere tiden i NRK og flere riksdekkende aviser, deriblandt Aftenposten rast en debatt om kildebruken og troverdigheten til NRK serien Atlantic Crossing. Uten at jeg skal skrive eller si noe som støter noens følelser, har jeg som utgangspunkt at serien er knakende spennende og god underholdning, noe som bidrar til å sette NRK og Norge på dagsorden igjen. I kildelæren har vi sekundærlitteratur og primærkilder, der det finnes få primærkilder av hva som skjedde rundt Kronprinsesse Märtha og President Roosevelt som kan intervjues i dag, da ingen av de viktigste aktørene er i blant oss i lenger. Dette gir selvsagt store mangler for en filmskaper.

Mange har vært opptatt å trekke serien ned, snakke negativt om serien. Etter nå ha fulgt åtte episoder er jeg opptatt av å se de positive. For det første har den ingen politisk slagside, Den kan sees både av venstre og høyresiden.

Den viser Kongefamiliens høyet og uangripelighet som over det politiske spillet. Dette gjelder både i  dag som den gang.

De fleste aktive i Høyre har hørt sitatet til Winston Churchill om at hvor lenger tilbake i historien du kan se, jo lenger ifrem i fremtiden du kan forutse. Atlantic Crossing er ikke ment som ren historiegjenfortelling, men en dramaserie som er underholdende for seeren. Derfor bør vi ikke ta den for mer enn det.  Jeg ønsker en god god jul til alle som leser dette!

 

 

Tommy Bech, medlem av Nittedal Høyre

 

 

Like sikkert som at vinteren kommer etter høsten, er det også budsjettider nå. Både i Storinget, kommunen og fylket. Som medlem av Nittedal Høyre har jeg sett igjennom noen av hovedpunktene fra Høyres presentasjon som viser at det foreslås mye som er av  betydning for Nittedal. Budsjettet for 2021 vil bidra til å ta Norge ut av koronakrisen når det forhåpentligvis snart finnes en vaksine om kun kort tid.


I 2020 har Norge opplevd det kraftigste økonomiske
tilbakeslaget i fredstid. Det viktigste for Viken er at vi skal
skape mer.

 Forslaget til statsbudsjettet for 2021 innebærer blant annet dette for Nittedal:

Samferdsel

 • Rv. 4 Roa – Gran grense, inkludert Jaren-Lygnebakken, Lunner og Gran kommuner i Innlandet og Viken fylkeskommuner
  Regjeringen foreslår å bruke midler til forberedende arbeider og mulig anleggsstart våren 2021. Prosjektet er en videreføring av utbygginger på riksvei 4. Anleggsstarten er forbeholdt at Stortinget vedtar prosjektet. Det er lagt opp til at veien åpnes for trafikk i 2024. Her kunne man selvsagt håpet at det ble sagt mere om Nittedal, men dette bør Nittedal Høyre arbeide for i sine møter med sentrale ledd, da det er lagt betydelig arbeid for riksvei-4 over tid.

Kollektivtransport

 • Østfoldbanen og Gjøvikbanen: ERTMS
  Regjeringen foreslår totalt 1,9 milliarder kroner til å videreføre utbyggingen av et nytt signalsystem (ERTMS) på jernbanenettet. Det vil på Østfoldbanen og Gjøvikbanen i 2021 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og fremdrift.
 • - plattformforlengelser Gjøvikbanen
  - togparkering ved Kongsberg stasjon
 • Programområde «Mer gods på bane», Hol kommune
  Regjeringen foreslår totalt om lag 350 millioner kroner til tiltak som skal bedre vilkårene for godstransport på jernbanen. I Viken prioriteres:
  - Geilo stasjon
 • Programområde «Ny rutemodell Østlandet», Asker, Lillestrøm, Nordre Follo og Nittedal kommuner
  Regjeringen foreslår om lag 520 millioner kroner til tiltak som skal legge til rette for en effektiv omlegging til ny rutemodell på Østlandet.
 • Forsvar

Regjeringen planlegger å bruke om lag 160 millioner kroner til forsvarssektorens eiendom-, bygg- og anleggsprosjekter i Viken i 2021. Det største prosjektet er ny satellittstasjon på Eggemoen, men det er også avsatt midler til igangsatte og planlagte prosjekter på Kolsås, blant annet til fornyelse av forlegning. 

Vekst i frie inntekter fra 2020 til 2021

Fra 2020 til 2021 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,0 prosent, regnet fra anslag på regnskap for 2020. Det er anslått at kommunene i Viken samlet sett vil få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,5 prosent.

 

 De som trenger hjelp fra det offentlige skal få hjelp gjennom NAV, da ingen skal gå ut på dato med regjeringens opplegg. Samdig skal arbeidstakere som vil det få stå lengre i arbeid. Nittedal er en kommune på lik linje med andre kommuner som må konkurrere om midler og bedrifter for å sikre gode skattebetalere. Vi trenger et budsjett for næringslivet og Budsjettforslaget for 2021 er et godt bidrag til dette med Høyre som styringsparti, sier daglig leder i Bech Consulting, Tommy Bech.

Utfordringer ved halvtårsoppgjør!

Når halvtårsregnskapet er oppgjort for enkeltmannsforetaket Bech Consulting har foretaket hatt 12691,09 kroner i innteketer og 13319,26 i utgifter, med et underskudd på driften på -698,17. Dette skyldes lav oppdragsmengde det første halvåret i 2020, der krisestemningen med stengingen av deler av norsk næringsliv har preget omsetningen. Foretaket er ikke berettiget til krisestøtte og må klare seg selv, sier Daglig leder i en kommentar. Bech Consulting må derfor i andre halvår av 2020 arbeide for å sikre inntekter som den har et lovmessig krav på, samt bedre likviditeten, avslutter Bech, Tirsdag 30. juni.

 

25. september 2015, da det var 20 år siden 1994 var jeg invitert til en EU debatt på Eidsvoll i regi av Nei til EU. Pga. kort tid ble det ikke anledning til å holde hele innlegget, men her er noe av det jeg sa;

 

Innlegg til EU debatt, Eidsvold 25. september 2014

Skriv stikkord om debattpunkter;

Ostetoll, arbeidsmiljø/EØS avtalen, frihandel, EØS-Grunnloven EU og USA, Kabotasje

 

10 minutter, Tommy Bech

§93 og overføring av suvernitet, maktkamp mellom Stortinget og jurister i forvaltning og dømmende organer, Stortinget er suverent og flertall der er det som bestemmer.

Takk for invitasjonen til å diskutere EU og EØS saker med dere, ser kanskje at det kanskje ikke blir mange ja tilhengere her, men jeg setter pris på debatt. Vil starte med å si at Nei til EU er en organisasjon jeg har stor respekt for, da dere er flinke til å organisere og argumentere på en måte som appellerer til folk flest. Det står det respekt av. En måling i Vårt land i går viser at det trengs flere ja politikere på banen, samtidig som vi selvsagt respekterer folkemeningen. Målet er ikke en ny folkeavsteming, men saklig diskusjon om Norges forhold til EU for å vise at EØS medlemskapet ikke er tilstrekkelig. Jeg har brukt tiden til å lese mere om hva Nei til EU står for ved å Google noen av de emnene som er tema for debatten i dag, men det er viktig å huske på hva hva EU ikke er. Litt om meg selv, jeg har vært Erasmusstudent gjennom EU kommisjonen, som er prosjektet for å få Europas beste studenter til å utveksle erfaringer over landegrensene. Erasmus studentene skal være fremtidens ledere i EU og EØS landene, og det vanker også et ekstra stipend gjennom EU kommisjonen for de som kommer gjennom kravene. Dette er en viktig del av EU sitt budsjett som ikke er på litt over 1000 milliarder EURO, som ikke er mye når man tenker på at det er 28 medlemsland. Det er ingen uenighet mellom meg, Europabevegelsen og Nei til EU om at vi skal ha en sterk arbeidsmiljølov og arbeidstakervern. Hva Regjeringen, med FRP sin arbeids og sosialminister mener om å oppmyke arbeidsmiljølovens vern av midlertidige ansettelser kan jeg ikke stå for, da jeg er enig med de som vil ha faste ansettelser som hovedregel.

Mitt utgangspunkt er at EU er ikke en militær samarbeidsorganisasjon, men et økonomisk samarbeid der Roma traktaten fra 1957 er felles Grunnlov. Felles utenrikspolitikk for verdens mest vellykkede fredsprosjekt, som til og med fikk fredsprisen i 2012 for sitt arbeid for fred. Jeg har fått en liste på hva denne debatten skal dreie seg, om men må få lov til å si litt om mine personlige erfaringer fra EUsamarbeidet, gjennom mine reiser i Europa. De spørsmålene som er varslet til debatt dreier seg i stor grad om byråkratiske forhold om Norges tilslutning til fellesskapet, men ikke om hva EU er.


Den viktigste nyvinningen for meg en Felles utenrikspolitikk bygget på konsensuspolitikk. I den nye kommisjonen fra 1. november 2014 vil den bli styrt av Federica Mogherini.

Det er derfor Ikke sant som Lundteigen vil påstå at vi blir isolert med EU og kan ikke drive blokkoverksridende samarbeid. EU har hatt felles flåtestyrke mot pirater, der også Kina har bidratt i felles flåteøvelser sammen med Norge. EU har fått 2 pandaer i gave fra Kina for å understreke samarbeid for freden, de koster over 1 million euro pr. stk og ble gitt til gave til External relations DG I eu, selv om det har medført et problem, da de bare spiser bambus fra utvalgte fjellområder i Kina.

Et annet viktig prinsipp i EU samarbeidet er subsidaritetsprinsippet, der alle beslutninger skal tas på det lavest mulig nivå for de det gjelder. Det er noe vi burde innført i Norge også, der kommunene fikk anledning til å ta beslutning for det som virkelig gjelder dem. Overnasjonalt nivå skal kun ta beslutninger for de forhold som gjelder innen EU avtalen. Dette viser at EU er et demokratisk prosjekt som lytter til innbyggernes behov.

Grunnloven er noe jeg vet nei til EU er opptatt av. Høyre foreslått 2/3 flertall i stedet for ¾ flertall for å avgi suverernintet etter Grunnlovens §115 for å sikre fred og stabilitet. Det er etter 2014 formuleringen i Grunnloven. Det betyr ikke at vi forsøker å snikinnmelde Norge i EU, da jeg ønsker at vi skal være saklige og korrekte i forhold til prosessen. Det blir aldri aktuelt å melde Norge inn i EU før vi har et flertall i hele befolkningen for dette. Det har vi ikke i dag.

Håper at dette skal bli en informativ debatt om EU, der vi ikke går i skyttergravene i en ja og nei debatt, men diskuterer faktum, saklig og rolig.

Vi må alle bidra til saklig informasjon i EU debatten. Fra 1972 og 1994 debatten fikk vi vite at EF var dyret i åpenbaringen og EF ble latterliggjort for stor krumming agurkene skulle ha. Det Nei til EF aldri sa var at Norge og andre land har regler for; av omsyn til pakking av agurker i kasser, dersom reglene av dette slaget blir overlagt til medlemsland, kunne en risikere at reglene ble så merkelige at de hindra import ble overlatt til medlemsland.

Det viktigste argumentet for meg når det gjelder norsk EU medlemskap er Fredsperspektivet – situasjonen i Ukraina. Ikke nei eller imot her heller.

Nytt demokratisk valg tror jeg ikke på nå, så lenge det er et så stort nei flertall, også blant Høyrefolk, som er mitt eget parti, Norge har en EØS avtale som vi må ta vare på. Umulig å gå gjennom alle punkter dere ville debattere i innledning, men kommer tilbake til i debatten. Dere må huske på at jeg er en akademisk student og derfor er mest opptatt av å få oppslutning av EU som ide og ikke alle smådetaljer i avtalen, da det må være opp til byråkratene og vurdere. Politisk styring handler om å sette mål og verdier. Gunnar Prøsch skriver i Romerikes blad 15. november 2010 at Norge er plassert på sidelinjen i Eu og at EØS avtalen ikke er et godt instrument for å sikre norsk deltakelse i EU. Selvsagt er det tillatt å være motstander av EØS, men Europabevegelsen synes at EØS avtalen, ikke er tilstrekkelig instrument for å sikre fullverdig deltakelse EU systemet. Ja eller nei til medlemskap er selvsagt en debatt, men Europa-bevegelsen er opptatt av at Norge ikke blir stående på gangen når viktige avgjørelse for Norsk fremtid avgjøres. Å bruke vetoretten for å stoppe EØS avtalen og norsk næringslivs deltakelse i EU er derfor helt uaktuelt. Sist helg hadde Europa-bevegelsen Rådsmøte i Oslo der vi hadde en lang debatt om ulike direktiver og EØS avtalen.

Nyeste kommentarer

10.03 | 06:19

Ok. Men jeg vil anbefale å bruke de normale bankene. Selv har jeg ikke det problemet. Hilsen Daglig leder Tommy Bech

...
10.03 | 02:10

Hei Mr / Mrs
Jeg har ingen andre måter å komme i kontakt med deg på, derfor sender jeg deg denne e-postmeldingen og håper at det vil føre til et forretningsforh

...
10.03 | 02:08

Du sitter fast, er utestengt fra bank, og du har ikke bankenes gunst, eller enda bedre, du har et prosjekt og trenger finansiering, en dårlig kredittrapport ell

...
12.08 | 13:30

Hei, takk for tilbudet, men dette er ikke interessant for Bech Consulting. Om det er av interesse for andre lesere av siden, må være opp til dem.

...